Naše služby

Špecializované riešenia
na mieru

Komplexné riešenie správy registratúry a dokumentov

Systém kontroly kvality výroby

Systémy pre verejnú správu

Vývoj na mobilných platformách

Vývoj v režime priemyselnej bezpečnosti

scale2

na mieru

Špecializované riešenia
na mieru

Vývoj na mieru, ktorý pre vás zrealizujeme, vychádza najmä z dôslednej znalosti potrieb vašej organizácie a vášho prostredia informačných systémov. Veľký dôraz kladieme aj na užívateľskú prívetivosť našich riešení a ich technologickú vyspelosť.

Štandardizované riešenia informačných systémov (IS) nie vždy pokrývajú špecifické potreby organizácie. V súčasnosti rastie počet požiadaviek na špecifické nadstavbové informačné systémy, ktoré pracujú s výstupmi základných informačných systémov organizácie ako sú napr. ERP, výrobné IS, CRM, atď.

server3

Správa dokumentov

Komplexné riešenie
správy dokumentov

Neriešená správa elektronických záznamov, vedie ku škodám, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavia na hospodárení organizácie. Ak sa chcete chaosu pri použití elektronických záznamov vyhnúť, najlepšou cestou je implementácia kompatibilných systémov ECM (Enterprise Content Managementu).

ECM vám prostredníctvom DMS (Document Management System) a systému pre automatizovanú správu registratúry pomôže zaviesť poriadok v elektronických záznamoch organizácie, prostredníctvom BPM (Bussines Process Management) umožní nastaviť a automatizovať pracovné postupy pri ich spracovaní s maximálnou mierou optimalizácie a prostredníctvom Dashboard v reálnom čase sledovať kľúčové ukazovatele.

certificate2

KVALITA

Systém kontroly kvality výroby

Výrobný priemysel dnes predstavuje hnací motor našej ekonomiky. Je prostredím, kde vznikajú najinovatívnejšie plánovacie, riadiace a kontrolné postupy. Pri každom fragmente výroby asistujú informačné systémy a aplikácie, ktoré dokážu podporiť kontinuitu výroby finálneho produktu.

Kvalita finálneho produktu sa odvíja od kvality každého použitého komponentu. Preto sa sústreďujeme najmä na oblasť riešení podporných informačných systémov (IS), ktoré vám zabezpečia pri výrobe, výstupnej kontrole a balení výrobkov dosahovať optimálny tok úkonov na pracovisku, ich meranie a vyhodnocovanie. Sú nástrojom na zvyšovanie výkonu a dosahovanie požadovanej kvality výstupného produktu.

building3

verejná správa

Systémy pre verejnú správu

Dramatický rozvoj elektronizácie verejnej správy v posledných rokoch má celospoločenský dopad a mení podstatu a spôsoby fungovania štátu a služieb poskytovaných zo strany štátu občanom a podnikateľom. Nejedná sa pri tom len o oblasť elektronizácie služieb, ale aj o nástroje, ktoré podporujú funkcie štátu ako takého.

Naša dlhodobá skúsenosť s informačnými systémami (IS) v prostredí štátnej správy a skúsenosť s realizáciou eGov projektov financovaných či už z vlastných prostriedkov, alebo z prostriedkov poskytovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ, nám umožňuje navrhnúť a dodať riešenie, ktoré zlepšuje výkon verejnej správy na danom úseku. Súčasne nám umožňuje poskytnúť kvalitnú konzultačnú, metodickú a odborne zdatnú analytickú podporu.

smartphone2

mobilné platformy

Vývoj na mobilných platformách

Technologický vývoj otvára každým dňom nové oblasti, v ktorých sa informačné technológie uplatňujú a stávajú sa nezastupiteľnými. Tak ako sa v 90tych rokoch stal mobilný telefón náhradou za klasické pevné telefonické spojenie, tak sa dnes mobilné zariadenia, u ktorých je hlasová komunikácia dnes len parciálnou funkciou, stávajú súčasťou nášho života. Nielen v oblasti hlasovej komunikácie, získavania a výmeny informácií, ale aj praktického plánovania a riadenia našich denných činností, pracovných povinností, či meraní súvisiacich s našim zdravím, či životným štýlom.

Rozvoj funkcií mobilných zariadení umožňuje v čoraz väčšej miere premeniť naše mobilné zariadenie na „osobného asistenta“, pracovný prostriedok, či prostriedok na relax a zábavu. Naše mobilné riešenia sa zameriavajú najmä na oblasť priemyselného využitia mobilných zariadení a oblasť zdravotnej starostlivosti.

mobilné platformy
chip2

priemyselná bezpečnosť

Vývoj v režime priemyselnej bezpečnosti

Zabezpečujeme vývoj špecializovaných informačných systémov vyžadujúcich procesy a opatrenia v súlade s požiadavkami NBÚ a zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Disponujeme bezpečnostnou previerkou o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa na vytváranie a oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „V – Vyhradené“ a „ D – Dôverné“.

Máme rozsiahly tím vývojárov, analytikov a konzultantov s požadovanými bezpečnostnými previerkami, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti vývoja špecializovaných informačných systémov v režime priemyselnej bezpečnosti.

bezpečnosť platformy

Spolupracujte s nami

Zvládnuť veľký projekt v stanovenom čase vedie často k nutnosti spolupráce. Či už hľadáte odborníkov pre konkrétnu technológiu, alebo potrebujete krátkodobo navýšiť vývojové kapacity, radi sa dohodneme na spolupráci.