nextIT

Technologická spoločnosť NextIT predstavuje účelné spojenie znalostí, skúseností a moderných technológií. Práve to nám umožňuje navrhnúť a zrealizovať optimálne riešenie Vašich požiadaviek s aplikáciou najnovších technologických trendov. Naším segmentom pôsobenia je implementácia informačných systémov a s tým súvisiace analytické, konzultačné a servisné práce. Spoločnosť NextIT sa tiež sústreďuje na oblasť vývoja špecifických softvérových riešení, ich následnú prevádzku a odbornú podporu.

Sme moderná, dynamická firma so slovenským manažmentom, sledujúca svetové trendy v IT technológiách. Zameriavame sa na efektívnu aplikáciu moderných riešení a progresívnych technológií. Sme otvorení novým príležitostiam, nápadom a použitiu overených implementačných metód.

Disponujeme tímom špičkových IT odborníkov, ktorí majú viac ako 10-ročné skúsenosti z analýz, návrhu, vývoja, implementácie, ale aj následnej podpory, či už jednoduchých, alebo robustných IT riešení.

Sme firma pôsobiaca v rámci celého Slovenska so sídlom v Banskej Bystrici, ponúkajúca návrh, implementáciu a následnú podporu IT riešení pre viacero odvetví.

NAŠE SLUŽBY

NextIT s.r.o. poskytuje služby v oblasti IT so zabezpečením návrhu a realizácie kvalitných, inovatívnych a dlhodobo udržateľných riešení a služieb s vysokou pridanou hodnotou. Prostredníctvom poznania požiadaviek a potrieb zákazníka, realizuje riešenia s dôrazom na využitie najmodernejších systémov a štandardov.

Vývoj ICT riešení na mieru

DMS a workflow

Dispečing a monitorovanie

Automotive

Government

Mobilné technológie

Referencie

Základom pre úspešnú implementáciu projektov u našich zákazníkov je otvorená, kvalitná komunikácia a zdieľanie know-how. Rovnako sledujeme nové trendy, z hľadiska platforiem, prístupu k vývoju a projektovému riadeniu.

Vážime si všetkých našich zákazníkov z

s ktorými sme mali možnosť spolupracovať a realizovať ich predstavy a požiadavky. Zoznam konkrétnych realizovaných projektov radi poskytneme pri osobnom rokovaní.

Vývoj ICT riešení na mieru

Štandardizované ICT riešenia nie vždy pokrývajú špecifické potreby organizácie. Prípadov, kedy je nevyhnutné zvoliť cestu vývoja riešenia na mieru pribúda a to najmä z dôvodu optimalizácie činností organizácie, ktoré nevyhnutne nemusia byť manuálne. Zároveň rastie počet požiadaviek na špecifické nadstavbové informačné systémy, ktoré pracujú s výstupmi základných informačných systémov organizácie ako sú napr. ERP, výrobné IS, CRM atď. Samozrejme IS organizácie nie je dnes vnímaný ako jeden samostatne stojaci systém, ale ako súbor vzájomne kooperujúcich IS. Preto aj vývoj na mieru, ktorý pre vás zrealizujeme vychádza najmä z dôslednej znalosti potrieb vašej organizácie a vášho IKT prostredia, do ktorého bude naše riešenie integrované. Veľký dôraz kladieme aj na užívateľskú prívetivosť našich riešení a ich technologickú vyspelosť.


Späť
Úvodná stránka

DMS a workflow

Elektronický dokument/záznam predstavuje jeden zo základných nosičov informácií určených pre rozhodovanie a konanie organizácie resp. zaznamenáva jej znalostné bohatstvo. Využívanie elektronických záznamov už nie je trend, ale nevyhnutnosť. Neriešená správa elektronických záznamov, vedie ku škodám, ktoré sa v konečnom dôsledku prejavia na hospodárení organizácie. Ak sa chcete chaosu pri použití elektronických záznamov vyhnúť, je najlepšou cestou implementácia kompatibilných systémov DMS (Document Management Systém) a Workflow. DMS vám zavedie poriadok v elektronických záznamoch organizácie a Worflow vám umožní nastaviť a automatizovať pracovné postupy pri ich spracovaní s maximálnou mierou optimalizácie. Riadená správa a spracovanie elektronických záznamov vám šetrí nielen čas, ale aj vaše finančné prostriedky.


Späť
Úvodná stránka

Dispečing a monitorovanie

Dispečerské riadenie a monitorovanie sú oblasti extrémne citlivé na plánovanie, včasnosť a správnosť rozhodovania a dôsledné zaznamenávanie udalostí, ktoré s riadenou a monitorovanou činnosťou súvisia. Naša skúsenosť nám umožňuje sústrediť sa na rozhodujúce faktory dispečerského riadenia a monitorovania ako sú: tvorba realizovateľného a optimalizovaného plánu pre riadený výkon činností v teréne, záznam a zdokumentovanie všetkých podstatných udalostí, ktoré v teréne vznikajú, meranie a vyhodnocovanie parametrov činností a ich optimalizácia, reportovanie udalostí a investigatívna podpora rekonštrukcie udalosti a jej hodnotenia.


Späť
Úvodná stránka

Automotive

Automobilový priemysel dnes predstavuje hnací motor našej ekonomiky. Je prostredím, kde vznikajú najinovatívnejšie plánovacie, riadiace a kontrolné postupy. Pri každom fragmente výroby automobilov asistujú informačné systémy a aplikácie, ktoré dokážu podporiť kontinuitu výroby finálneho produktu. Kvalita finálneho produktu sa odvíja od kvality každého použitého komponentu. Preto sa sústreďujeme najmä na oblasť podporných IKT riešení, ktoré vám zabezpečia pri výrobe, resp. spracovaní určených komponentov dosahovať optimálny tok úkonov na pracovisku, ich meranie a vyhodnocovanie. Sú nástrojom na zvyšovanie výkonu a dosahovanie požadovanej kvality výstupného produktu.


Späť
Úvodná stránka

Government

Dramatický rozvoj elektronizácie verejnej správy v posledných rokoch má celospoločenský dopad a mení podstatu a spôsoby fungovania štátu a služieb poskytovaných zo strany štátu občanom a podnikateľom. Nejedná sa pri tom len o oblasť elektronizácie služieb, ale aj o nástroje, ktoré podporujú funkcie governamentu ako takého. Naša dlhodobá skúsenosť s IKT prostredím governamentu a skúsenosť s realizáciou eGov projektov financovaných či už z vlastných prostriedkov, alebo z prostriedkov poskytovaných v rámci štrukturálnych fondov EÚ, nám umožňuje navrhnúť a dodať riešenie, ktoré zlepšuje výkon verejnej správy na danom úseku. Súčasne nám umožňuje poskytnúť kvalitnú konzultačnú, metodickú a odborne zdatnú analytickú podporu.


Späť
Úvodná stránka

Mobilné technológie

Technologický vývoj otvára každým dňom nové oblasti, v ktorých sa informačné technológie uplatňujú a stávajú sa nezastupiteľnými. Tak ako sa v 90 tych rokoch stal mobilný telefón náhradou za klasické pevné telefonické spojenie tak sa dnes mobilné zariadenia, u ktorých je hlasová komunikácia dnes len parciálnou funkciou, stávajú súčasťou nášho života. Nielen v oblasti hlasovej komunikácie, získavania a výmeny informácií, ale aj praktického plánovania a riadenia našich denných činností, pracovných povinností, či meraní súvisiacich s našim zdravím, či životným štýlom. Rozvoj funkcií mobilných zariadení umožňuje v čoraz väčšej miere premeniť naše mobilné zariadenie na „osobného asistenta“, pracovný prostriedok, či prostriedok na relax a zábavu. Naše mobilné riešenia sa zameriavajú najmä na oblasť priemyselného využitia mobilných zariadení a oblasť zdravotnej starostlivosti.


Späť
Úvodná stránka